ทดสอบพิมพ์ ไทย-English

มาตรฐาน

ภาษาไทย -> http://10fastfingers.com/typing-test/thai

ภาษาอังกฤษ -> http://10fastfingers.com/typing-test/english

Advertisements

Operating System

มาตรฐาน

9012051 รายวิชาระบบปฏิบัติการ // Operating Systems

no subject  LINK FILE  ID: ผู้รับผิดชอบ
0 1: Introduction  os-ch1.ppt
1 2: Operating-System Structures  os-ch2.ppt
2 3: Process  os-ch3.ppt
3 6: CPU schedule  os-ch6.ppt /
ไทย : OS CPU Schedule
4 7: Dead Lock  os-ch7.ppt /
ไทย : OS DeadLock
5 8: Main Memory  os-ch8.ppt
6 9: Virtual Memory  os-ch9.ppt
7 10: Mass storage system  os-ch10.ppt
8 11: file system interface  os-ch11.ppt
9 13: I/O system  os-ch13.ppt
10 14: Protection  os-ch14.ppt
11 15: security  os-ch15.ppt
12 16: Virtual Machine  os-ch16.ppt