ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษา

มาตรฐาน

รหัสวิชา 9012043
ชื่อวิชา ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษา

ประมวลการสอน (Course Syllabus) >>Download
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ >>BasicMicro Week1 PPT
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
-การเลือกซื้ออุปกรณ์ >>buyCom
ระบบปฏิบัติการ >>OS Intro , >>OS Example และซอฟต์แวร์
การประกอบคอมพิวเตอร์
สอบกลางภาคเรียน
การจัดการฮาร์ดดิสก์ >>Harddisk Management
ไวรัส คอมพิวเตอร์ >>virus computer
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
อุปกรณ์เครือข่ายและการติดตั้งเครือข่าย
การสำรองข้อมูล
นำเสนอโครงการรายวิชา

Advertisements

ดิจิตอลเบื้องต้น

มาตรฐาน

รหัสวิชา 9012041 และ 4152701 
ชื่อวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น

เนื้อหา PDF PPT Word
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา Course Syllabus Download
บทนำ Download
ระบบตัวเลขและรหัส Download Download
ลอจิกเกต Download
พีชคณิตบูลีน&วงจรเชิงคอมไบเนชัน&การลดรูป Download
ฟังก์ชันของวงจรเชิงจัดหมู่ Download
ฟลิปฟลอป Download
วงจรนับ Download
ชิปรีจิสเตอร์ test 74194
หน่วยความจำ Download
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

โปรแกรมที่ใช้ในการทดลองทางดิจิตอล >>download
โปรแกรมทดลองทาง Logic Gate ออนไลน์ >> start