แนะนำการใช้เมาท์ปากกา และโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

รูปภาพ

pen touch2

Advertisements

Operating System

มาตรฐาน

9012051 รายวิชาระบบปฏิบัติการ // Operating Systems

no subject  LINK FILE  ID: ผู้รับผิดชอบ
0 1: Introduction  os-ch1.ppt
1 2: Operating-System Structures  os-ch2.ppt
2 3: Process  os-ch3.ppt
3 6: CPU schedule  os-ch6.ppt /
ไทย : OS CPU Schedule
4 7: Dead Lock  os-ch7.ppt /
ไทย : OS DeadLock
5 8: Main Memory  os-ch8.ppt
6 9: Virtual Memory  os-ch9.ppt
7 10: Mass storage system  os-ch10.ppt
8 11: file system interface  os-ch11.ppt
9 13: I/O system  os-ch13.ppt
10 14: Protection  os-ch14.ppt
11 15: security  os-ch15.ppt
12 16: Virtual Machine  os-ch16.ppt

 

Video Production for Education

มาตรฐาน

VDO-Intro :แนะนำรายวิชา ข้อตกลงในการปฎิบัติตัว
VDO-unit1:แนวคิดในการผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit2:ประเภทและรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit3: คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์
VDO-unit4: กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit5: บุคลากรในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit6: วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit7: การเขียนบท (Script writing)
VDO-unit8: ฉาก สี และแสง ในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
VDO-unit9 : การประกอบภาพวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
unit10 : การลำดับและการตัดต่อภาพและเสียง
unit11 : การลำดับและการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
เอกสารประกอบการสอน
VDO-TV :
เป็นเอกสารประกอบการสอนเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์
VDO-tv-Premier :
เป็นเอกสารประกอบการอบรมการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการใช้โปรแกรม

รวบรวมเอกสารประกอบการใช้งาน Sony Vegas
Sony Vegas โบกธงพริ้วไหว
การใช้งานโปรแกรม Sony Vegas
ตัดต่อวีดีโออย่างมีหลักการ
วิธีทำ Background Loop ใช้เอง
วิธีทำ KaRaOKe
วิธีทำ VCD แบบคุณภาพ
vegaspro12.0.670_manual_enu

Ref. ขอขอบคุณเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี